Авлигын эсрэг хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Авлигыг илчилсэн хүнд 10 хувийн урамшуулал олгох)
Өргөн барьсан: 0000-00-00

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Г.Занданшатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Авлигыг илчилсэн хүнд 10 хувийн урамшуулал олгох хуулийн төсөл санаачиллаа

Авлигын эсрэг тэмцлийг хүчтэй болгох, иргэд, төрийн бус байгууллагуудын санаачилга, нийтийн оролцоо, идэвхийг дэмжин урамшуулах, авлигыг илчлэхэд эдийн засгийн хөшүүрэг хэрэглэх зорилгоор “Авлиг

2019.09.16