Авлигын эсрэг хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Авлигааас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах.)
Өргөн барьсан: 2014-01-09

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь