Цагдаагийн албаны тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2015-05-11

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Г.Даваадорж Сэтгүүлч

Цагдаагийн үйл ажиллагаанд олон нийт оролцоно

Хуулийн нэр: Цагдаагийн албаны тухай Санаачлагч: Засгийн газар Өргөн барьсан он.сар.өдөр: 2013.04.10 Батлагдсан он.сар.өдөр: 2013.07.05 Хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн он.сар.өдөр: 2014.10.01 Хуулийн б

2016.03.04   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан