Дотоодын цэргийн тухай

Асуулга (Дотоодын цэргийн тухай хууль хүчингүй босонд тооцох тухай)
Өргөн барьсан: 0000-00-00

Буцаасан, хүчингүй болсон 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь