Аудитын тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2015-04-30

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Мөнхбаяр Magic Financial Group-ийн Ерөнхий захирал

Аудитын тухай шинэ хуулийн дагуу зарим компани нэгдэж эхэллээ

Аудитын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2-т “Аудитын хуулийн этгээд холбогдох тусгай зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхэлж болно”, 9.3-т “Хуульд ө

2016.11.16   Экспертийн байр суурь