Мөнхбаяр.С 2016.11.16 | Сайт: Vip76.mn

Аудитын тухай шинэ хуулийн дагуу зарим компани нэгдэж эхэллээ

Аудитын тухай шинэ хуулийн дагуу зарим компани нэгдэж эхэллээ
"Magic Financial Group"-ийн ерөнхий захирал С.Мөнхбаяр

Аудитын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2-т “Аудитын хуулийн этгээд холбогдох тусгай зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхэлж болно”, 9.3-т “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хөрөнгийн үнэлгээ хийх, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх болон сургалт явуулж болно” гэж тус тус заажээ. 

"Аудитын тухай" шинэчилсэн хуулиар Монгол Улсад аудит, нягтлан бодох бүртгэл, татварын зөвлөх үйлчилгээний эрхийг охин компаниуд тус бүр дээр биш нэг компанийн нэр дээр авах гэж заасан. Энэ дагуу нэгдэж буй эхний компани нь "Magic financial Group" болж байна.

Тус компанийн хувьд салбарын хууль эрх зүйн орчин, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж, санхүүгийн үйлчилгээнүүдээ 5-6 охин компаниар дамжуулан хүргэдэг байж.

Жишээлбэл, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн сургалт, аудит баталгаажуулах үйлчилгээ, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ, програм хангамжийн үйлчилгээ эрхлэхдээ нэг нэг охин компани байгуулсан юм. Тэгвэл Аудитын шинэчилсэн хуулийн хүрээнд одоо эдгээр охин компаниуд нэгдэж, цогц үйлчилгээ үзүүлж байна. 

Охин компаниудыг нэгтгэх болсон 2 шалтгаан

Нэгд,

2016 оноос "Аудитын тухай", "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" болон НӨАТ-ын тухай шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулиуд гарахаас өмнө "Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай" хууль гарч, орлогоо нуун дарагдуулсан, татвараас зайлсхийсэн компаниудад боломж олгож, далд эдийн засгийг ил болгосон. 

Өөрөөр хэлбэл, цаашид орлого зардлаа ил тод тайлагнаж, нэг тайлантай болох хууль эрхзүйн орчин бүрдсэн.

Мөн өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авахын тулд заавал өөр компани байгуулдаг байсан бол одоо шинэ хуулийн дагуу компаниудыг нэгтгэх боломж гарч ирсэн.

Хоёрт,

Эдийн засгийн хямралаас шалтгаалж, компани тус бүрийн үйл ажиллагааг жилийн турш жигд тасралтгүй явуулна гэдэг төвөгтэй болсон. Хямралыг дагаад боловсон хүчний тогтвортой байдал, үйлчилгээний чанар яригддаг тул охин компаниудаа нэгтгэх нь зөв гэж үзсэн. 

Охин компаниуд нэгдсэнээр үүсэх гурван давуу тал

Нэгд, 

- Компанийн санхүүгийн чадавхи сайжирна. 

- Удирдлагын зардал буурна. 

- Татварын эрсдэл багасна.

Хоёрт, 

- Монгол Улсад дийлэнх үндэсний аудитын компаниуд улирлын шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулж байна. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гарах үед боловсон хүчний дутагдалд ордог. Тиймээс охин компаниудыг нэгтгэснээр томоохон гэрээт ажил авч, гүйцэтгэх боломжтой болно. 

- Сул зогсолтын үед чадварлаг боловсон хүчнээ алдахад хүрдэг. Үүнийг дагаад аудитын үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт буурах эрсдэлтэй. Тэгвэл компаниудыг нэгтгэсэнээр боловсон хүчин, ажлын байр тогтвортой хадгалагдаж, санхүүгийн мэдлэг, туршлага сайжирна. 

Гуравт: 

- Олон улсын жишигт аудитын компаниудын нийт орлогын 60-аас дээш хувийг зөвлөх үйлчилгээний орлого эзэлдэг. Манай улсын хувьд 90 орчим хувийг аудитын үйлчилгээний орлого бүрдүүлж. Тиймээс охин компаниуд нэгдэн нийлснээр аудитын үйлчилгээний орлого зохистой түвшинд очно.