Засгийн газрын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Засгийн газар хоорондын зүй зохист хамаарал, эрх мэдэл, чиг үүргийн хуваарилалт, хяналтын тогтолцоог тодорхой болгож, төрийн үйл ажиллагаа хэвийн, тасралтгүй явагдах боломжийг бий болгох)
Өргөн барьсан: 2016-02-29
“Давхар дээл”-ийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ