Нийгмийн даатгалаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2014-09-09

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь