Нийгмийн даатгалын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Нийгмийн даатгалын багц хууль)
Өргөн барьсан: 2014-09-04

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Хуулийн төсөлд саналаа өгнө үү

1 дүгээр зүйл.

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Монголбанкнаас гаргасан үнэт цаас” гэсний дараа “, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн “Монголбанкны үнэт цаас худалдан авах” гэснийг  “Монголбанкнаас гаргасан үнэт цаас болон хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас худалдан авах” гэж өөрчилсүгэй.

Ш.Норовсамбуу Дархан сангийн Төгсбуянт ТББ-ын Тэргүүн.

Энэ хууль батлагдсанаар олон залуу гэр бүлд хэрэгтэй байх боловуу

2015.08.25

Дэмжсэн ( 1 )

Дэмжихгүй ( 0 )

3 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг 2015 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.