Шийлэгдамба.Г 2015.10.15 | Сайт: MMinfo.mn

Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл мөнгөн урамшууллыг нь олгосон хэвээрээ байгаа

Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл мөнгөн урамшууллыг нь олгосон хэвээрээ байгаа
Эрүүл мэнд, спортын сайд Г.Шийлэгдамба

-Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагуудын цалин, хөлсний нэмэгдлийг зөвхөн Засгийн газрын тогтоолоор цалингийн ангилал, сүлжээ нэмэгдлийг тооцож тухайн жилийн төсөвт тусган УИХ-аар хуульчлан баталдаг.

Мөн Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.7 дахь заалтад зааснаар төсөвт тусгаагүй арга хэмжээг санхүүжүүлэхийг хориглосон. 

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа Засгийн газрын 2012 оны тавдугаар сарын 02-ны өдрийн “Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай” 150 дугаар тогтоолын дагуу эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл мөнгөн урамшуулал олгогдсон хэвээр байгаа. 

Эрүүл мэнд спортын сайдын 2015 оны есдүгээр сарын 24-ний өдрийн хүчингүйд тооцсон “Эрүүл мэндийн салбарын зарим албан тушаалын үндсэн цалинг нэмэгдүүлэх эрх олгох тухай” 384 тоот тушаал нь, 2010 оны дөрөвдүгээр сарын 12-ны өдөр тухайн үеийн эрүүл мэндийн сайдын баталсан тушаал байсан юм.  

Энэхүү хүчингүй болсон тушаалд албан хаагчын үндсэн цалинг “Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишиг”-ээс 50 хувиас доошгүй нэмэгдүүлж, батлагдсан төсөвтөө багтаан олгох гэж тусгасан байдаг ч өнөөдрийг хүртэл огт хэрэгжээгүй ирсэн. Иймд Сангийн яамнаас 2014 оны долдугаар сарын 07-нд хүчингүй болгох тухай албан бичгийг манай яаманд ирүүлсэн байдаг.

Тиймээс хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зарим арга хэмжээг хуулийн дагуу хэрэгжүүлснээс биш, салбарын ажиллагсдынхаа цалин тэтгэмжийг бууруулах нэг ч тушаал шийдвэрийг гаргаагүй гэдгээ албан ёсоор мэдэгдэж байна.