"Шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тогтоох тухай”
"Шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тогтоох тухай”
2016.03.09

"Шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тогтоох тухай”

"Шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тогтоох тухай" /БСШУ-ны сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн а/53 тоот тушаал/