Авлигын хэрэгт холбогдсон компанийг тендерт оруулахгүй
2016.05.31

Авлигын хэрэгт холбогдсон компанийг тендерт оруулахгүй

Хуулийн нэр: Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Санаачлагч: Засгийн газар

Өргөн барьсан: 2014.05.20

Төлөв: Хэлэлцүүлгийн шатанд

Энэ хуулийн төслийг тендерийн тогтолцоог олонд нээлттэй, шударга болгох зорилгоор боловсруулжээ.

Дараах тохиолдолд тендерт давуу эрх эдэлнэ. Үүнд:

  • Монгол Улсын гаралтай бараа нийлүүлэх тендер ирүүлсэн,
  • Ажлын 50-иас доошгүй хувийг бие даан гүйцэтгэхээр бол,
  • Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа, материал, үзүүлж байгаа үйлчилгээг хамгийн ихээр ашигласан,
  • Орон нутгаас хамгийн их ажиллах хүч авсан,
  • Ажиллах хүчнийх нь 90-иэс доошгүй хувь нь Монголын иргэн байвал,
  • Инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг дотоодын ААН бол,
  • Харьяа нутаг дэвсгэртээ татвараа төлдөг, тэндээ сүүлийн 3-аас доошгүй жил тасралтгүй ажиллаж байгаа бол тендерт давуу эрхтэй оролцоно.

Хуулийн дагуу татвар, хураамжаа төлөөгүй, төрийн оролцоотой компаниас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг, худалдан авах ажиллагаанд хяналт, зөвлөгөө хариуцсан этгээдтэй нэг сонирхолтой, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд авилгын гэмт хэрэг үйлдсэнийг шүүх тогтоосон компанийг тендерт оруулахгүй. 

... Тус хуулийн төсөлд тендерийн ерөнхий шаардлага хангасан оролцогчдоос хамгийн бага үнэ санал болгосон этгээдийг тендерт шалгаруулдгийг өөрчилж, мэдээллийн нэгдсэн санд суурилсан тендерийн шалгаруулалтаар төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээг хугацаанд нь, чанартай хийх этгээдийг шалгаруулдаг байхаар тусгажээ  ...

Ингэхдээ тендер оролцогч компаниудыг өмнөх тендерүүдээ цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэсэн байдлаар нь эрэмбэлж “хамгийн сайн” үзүүлэлт хангасан компанийг шалгаруулна. Ингэж эрэмбэлэн шалгаруулахын тулд тендерт оролцох сонирхолтой компаниудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан худалдан авалтын мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоно. Энэ нь компаниудын үйл ажиллагааны талаарх түүхчилсэн мэдээлэл байх бөгөөд

30 тэрбум төгрөгөөс дээш үнэтэй ажил, 300 саяас дээш тендерийн үнэтэй бараа үйлчилгээний тендерийн урилгыг олон улсын хэрэглэдэг хэл дээр гардаг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ. Захиалагч тендер шалгаруулалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тод, нээлттэй зарлах бөгөөд сонирхсон этгээдэд саадгүй олгох ёстой.

Сум, дүүргийн төсвийн хүрээнд худалдан авах хорин сая хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй Төсвийн тухай хуулийн 58.3.3-58.3.7, 58.4.3-58.4.8-д заасан бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулна.