Эрдэнэбат.Ж 2017.02.08 | Хэвлэл мэдээллийн алба: Засгийн газар

840 иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх албанд авна

840 иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх албанд авна
Цэргийн дүйцүүлэх алба

2017 онд цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тоо 840 байхаар Засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлэлээ. Мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах бол 5,052.230 /таван сая тавин хоёр мянга хоёр зуун гуч/ төгрөг байхаар тогтов.

Дүйцүүлэх алба хааж байгаа иргэд батлан хамгаалах эрдэмд суралцахын зэрэгцээ байгалийн болон нийтийг хамарсан гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хор уршгийг арилгах, хүн, малын гоц халдварт өвчний үед тогтоосон хорио цээрийн дэглэм сахиулахад дэмжлэг үзүүлдэг. Мөн төв, орон нутагт хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилд идэвхтэй оролцдог юм.

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаах иргэний төлбөрийн хэмжээг тогтоохдоо хугацаат цэргийн алба хаагчийн  нэг жилийн хангамж, үйлчилгээнд зарцуулах хувьсах зардлаар тооцдог байна.

Товч мэдээ

-  “Азийн ойн хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр”-т Монгол Улс нэгдэн орох тухай хэлэлцэн дэмжиж УИХ-ын холбогдох Байнгын хороотой зөвшилцөхөөр болов. Энэ байгууллагад нэгдэн орсноор бүс нутгийн орнуудтай ойн салбарт хамтран ажиллаж, шинэ нээлт, дэвшилтэт технологийг нь нэвтрүүлэх, ойн тогтвортой менежментийг боловсронгуй болгох зэрэг чиглэлээр төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах боломж бүрдэх юм.