Ч.Чимидсүрэн 2017.02.10 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

ММНБИ-ИЙН 2017-2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАГДЛАА

ММНБИ-ИЙН 2017-2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАГДЛАА

ММНБИ-ийн Удирдах зөвлөл энэ сарын 6-нд хуралдлаа. Хурлаар ММНБИ-ийн 2017-2020 оны үндсэн чиглэл, 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийг хэлэлцэн баталлаа. 

ММНБИ-ийн 2017-2020 оны үндсэн чиглэл Тогтвортой хөгжил, Гишүүд, олон нийтийн уялдаа хамаарал, Мэргэшил ба хариуцлага, Гишүүдийн үнэ цэнэ гэсэн 4 хэсгээс бүрдэж байна. 

 ММНБИ-ийн үйл ажиллагаа ирэх жилүүдэд удирдах зөвлөлөөр батлагдсан энэхүү үндсэн чиглэлийн дагуу чиглэгдэх юм. 

 ММНБИ-ийн 2017 – 2020 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл 

Нэг. Тогтвортой хөгжил 

 • Эрхэм зорилго, зорилтуудад хүрэхэд чиглэсэн хөгжлийн стратегитэй, санхүүжилтийн болон хяналтын зохистой тогтолцоо бүхий байгууллагыг бүрдүүлэх 
 • ММНБИ болон гишүүдийн нийгэмд эзлэх байр суурь, хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлыг нэмэгдүүлэх 
 • ММНБИ-ийн засаглалыг сайжруулах 
 • Чанартай үйлчилгээ үзүүлэх чадамжтай бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөц, мэдээллийн технологи бүхий байгууллагын менежментийг бүрдүүлэх 

Хоёр. Гишүүд, олон нийтийн уялдаа хамаарал

 • Гишүүчлэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох 
 • Гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
 • СТОУС, АОУС, УСНББОУС-ын хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
 • ММНБИ болон гишүүд нь олон нийтийн эрх ашгийг дээдэлсэн үйлчилгээний соёлыг төлөвшүүлэх 

Гурав. Мэргэшил ба хариуцлага 

 • Ёс зүйн зохистой хэм хэмжээг төлөвшүүлэх 
 • Мэргэшсэн нягтлан бодогч, аудиторуудын мэргэжлийн үйлчилгээний чанарын хяналтыг сайжруулах 
 • Гишүүдийн сахилга бат, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах 
 • Мэргэшсэн нягтлан бодогч болох шалгуурыг боловсронгуй болгох 

Дөрөв. Гишүүдийн үнэ цэн 

 • Гишүүдийн мэдлэг боловсрол, ур чадвар, туршлагыг тасралтгүй хөгжүүлэх 
 • Гишүүдийн хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг боловсронгуй болгох
 • Олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, өргөжүүлэх 
 • • Нийтийн эрх ашгийг мэргэжлийн хүрээнд хамгаалах, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг нэмэгдүүлэх