Бүх шатны боловсролын байгууллагын хүртээмж,цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар асуулга тавилаа
2016.07.26

Бүх шатны боловсролын байгууллагын хүртээмж,цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар асуулга тавилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн М.Оюунчимэгээс Бүх шатны боловсролын байгууллагын хүртээмж, орчин нөхцөл, хамрагдалтын байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга.