Орон нутгийн хөгжлийн бүтээн байгуулалтын төсөв батлагдлаа
2021.11.15

Орон нутгийн хөгжлийн бүтээн байгуулалтын төсөв батлагдлаа

УИХ-ын гишүүн Б.Бейсен Монгол улсын 2022 оны төсөвтэй холбоотой дараах мэдээллийг бичжээ.

Тэрээр, та бүхний итгэлийг хүлээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдон Аймаг, орон нутагтай холбоотой бүх асуудлуудад санаа тавьж, цаг үеийн тулгамдсан асуудлуудыг шуурхай шийдвэрлүүлэхийн төлөө төр засгийн холбогдох байгууллагуудтай өдөр тутмын холбоотой нягт хамтран ажиллаж байгаа билээ.

УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсоноосоо хойш миний бие сонгогч та бүхнийхээ захиа даалгаврыг биелүүлж, төр засгийн бодлогод тусган хэрэгжүүлэхийг хичээн ажиллаж байна. 2022 оны улсын төсөвт миний санаачлагаар дараах ажлуудыг тусгасан болно.

Үүнд:

 • Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг 100 хүүхдийн/ 2 тэрбум 250 сая, 2022 2023
 • Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 дугаар сургууль/ 165 сая, 2022, 2022,
 • Эрүүл мэндийн төвд зөөврийн “ЭХО” аппарат /Баян-Өлгий, Бугат, Баяннуур, Толбо сум/ 72 сая төг, 2022, 2022,
 • Эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Баян-Өлгий, Буянт сум/ 23 сая төг, 2022, 2022,
 • “Тоорцог толгой”- н төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий аймгийн Бугат сум/" 5.8 тэрбум төгрөг, 2022 2024,
 • "Аймгийн төвийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн компьютер, тоног төхөөрөмж" 20 сая төгрөг, 2022 2022,
 • Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 1-р багийн 1-р болон 2-р гудамжинд цэвэр усны шугам татах 175 сая төгрөг 2022 2022,
 • Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Тува бага сургуулийн барилга 2 тэрбум 382 сая төг, 2019, 2022,
 • Шилэн кабельд холбох, зураг төсөв боловсруулах /Баян-Өлгий, Улаанхус сум Хөх хөтөл баг/ 600 сая төг. 2021 2022.
 • МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ 2022 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
 • ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
 • /сая төгрөг/
 • III.1.1.27 Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ 2019 2023 1,665.6 сая төгрөг
 • V.1.14 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2019 2022 7,501.4 сая төгрөг
 • X.3.1.2 Улсын бүртгэлийн хэлтэс, архивын тасгийн байр /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2023 6,200.0 сая төгрөг,
 • X.4.3.4 Хилийн заставын нэгдсэн халаалт, хилийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Аралтолгойт хилийн застав/ 2022 2022 100.0 сая төгрөг,
 • X.8.1.1 Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2023 2,100.0 сая төгрөг,
 • XI.1.1.7 Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 1,930.0 сая төгрөг,
 • XII.1.61 Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2020 2022 13,200.0 сая төгрөг,
 • XII.1.66 Халуун усны барилга /Баян-Өлгий, Бугат сум/ 2020 2022 295.1 сая төгрөг,
 • XII.1.153 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ 2022 2022 32.0 сая төгрөг,
 • XII.1.172 Цэвэр усны шугам татах /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр баг, 1, 2 дугаар гудамж/ 2022 2022 175.0 сая төгрөг,
 • XII.3.4 Хот тохижилтын парк шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 2,179.2 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.2 Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/ 2019 2023 2,382.7 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.13 Дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ 2019 2022 1,618.1 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.37 Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/ 2019 2023 1,100.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.62 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутты мекен хотхон/ 2019 2023 5,000.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.79 Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/ 2019 2022 2,300.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.83 Сургуулийн барилга, спорт заал, 940 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2023 8,800.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.117 Сургуулийн спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Баяннуур сум, 1, 3, 5 дугаар баг/ 2021 2022 1,620.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.147 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/ 2020 2022 1,505.7 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.148 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 1,500.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.149 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 1,500.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.150 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ 2020 2022 1,397.6 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.157 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутты мекен хотхон/ 2020 2022 800.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.181 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2020 2022 2,895.1 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.192 Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2019 2023 3,309.6 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.202 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур сум, "Ак арал" баг/ 2020 2022 380.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.203 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Булган сум, Сайхан баг/ 2021 2022 750.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.204 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Улаанбайшинт боомт/ 2020 2022 450.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.205 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ 2018 2022 758.6 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.238 Бага сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/ 2022 2022 2,300.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.252 Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ 2022 2024 2,880.1 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.291 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ 2022 2023 7,411.7 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.300 Сургуулийн дотуур байрны барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/ 2022 2022 857.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.302 Сургуулийн спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Булган сум, 4 дүгээр баг/ 2022 2023 1,600.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.317 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/ 2022 2023 2,250.0 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.321 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/ 2022 2023 2,882.7 сая төгрөг,
 • XIII.1.1.322 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 2022 2023 2,882.7 сая төгрөг,
 • XIII.1.3.24 Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 дугаар сургууль/ 2022 2022 165.0 сая төгрөг,
 • XIV.1.18 Соёлын төвийн барилга /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/ 2019 2022 1,551.7 сая төгрөг,
 • XIV.1.40 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Бугат сум/ 2019 2022 1,754.4 сая төгрөг,
 • XIV.1.41 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Толбо сум/ 2020 2022 1,683.2 сая төгрөг,
 • XIV.1.42 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 2019 2022 1,672.8 сая төгрөг,
 • XIV.3.14 Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2022 40.0 сая төгрөг,
 • XV.1.1.6 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 2,800.0 сая төгрөг,
 • XV.1.1.31 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 2020 2023 4,597.5 сая төгрөг,
 • XV.1.1.68 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/ 2022 2023 2,500.0 сая төгрөг,
 • XV.1.1.77 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/ 2022 2023 2,976.5 сая төгрөг,
 • XV.1.1.83 Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/ 2022 2023 1,850.4 сая төгрөг,
 • XV.1.1.89 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ 2022 2023 3,500.0 сая төгрөг,
 • XV.2.1.10 Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/ 2022 2023 1,000.0 сая төгрөг,
 • XV.2.1.12 Тоорцог толгойн төмөрбетон гүүр /Баян-Өлгий, Бугат сум/ 2022 2023 5,800.0 сая төгрөг,
 • XV.3.1.3 Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2023 2,515.3 сая төгрөг,
 • XVII.1.17 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, лабораторийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 1,913.2 сая төгрөг,
 • XVIII.1.21 Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ 2022 2024 2,400.0 сая төгрөг,
 • XVIII.1.38 Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ 2022 2024 4,500.0 сая төгрөг,
 • XIX.1.2 Багийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Улаанхад баг/ 2021 2022 527.6 сая төгрөг,
 • XIX.1.9 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2019 2023 17,364.9 сая төгрөг,
 • XIX.1.33 Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, Ховд баг/ 2020 2022 340.0 сая төгрөг,
 • XIX.3.10 Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2022 600.0 сая төгрөг,
 • XIX.3.25 Аймгийн төвийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн компьютер, тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2022 20.0 сая төгрөг,
 • XIX.3.28 Эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ 2022 2022 300.0 сая төгрөг,
 • XIX.3.29 Эрүүл мэндийн төвийн зөөврийн "ЭХО" аппарат /Баян-Өлгий, Бугат, Баяннуур, Толбо сум/ 2022 2022 72.0 сая төгрөг,
 • XIX.3.30 Эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Баян-Өлгий, Буянт сум/ 2022 2022 23.0 сая төгрөг,

тус тус төсөвт тусгууллаа. 

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn