Ц.Мөнхцэцэг: Монгол Улсын хувьд боловсролын салбар тэргүүлэх чиглэл байх ёстой
2022.04.18

Ц.Мөнхцэцэг: Монгол Улсын хувьд боловсролын салбар тэргүүлэх чиглэл байх ёстой

Боловсрол тэгш хүртээмжтэй байснаар дэлхий дахинд орлогын хэмжээ, ядуурлыг бууруулах нь ихээхэн үр дүнтэй байдаг нь харагддаг. Боловсролоор дамжуулж, нийтийн сайн сайхныг бий болгож, ил тод, шударга, үл ялгаварласан, тэгш хамруулсан нийгмийг цогцлоох боломжтой байдаг. Хүн бүр чанартай боловсрол эзэмших боломжтой нийгэм эргээд хүний эрхийг эдлүүлэх таатай орчин болдог.