ТАНИЛЦ: СХД-т 2020-2023 ОНЫ ХООРОНД ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРСОН ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОН ӨРГӨТГӨЛ
2023.12.20

ТАНИЛЦ: СХД-т 2020-2023 ОНЫ ХООРОНД ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРСОН ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОН ӨРГӨТГӨЛ

СХД-ийн хэмжээнд 2020 онд 42 цэцэрлэг 14,170 хүүхдийн хүчин чадалтай үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол 2023 оны байдлаар 67 цэцэрлэгт 20930 хүүхэд суралцаж байна.

Энэ нь 2020-2023 оны хооронд нийт 25 цэцэрлэг, өргөтгөлийн хамтаар шинээр баригдаж ашиглалтад орсон гэсэн үг. Нийт 25 цэцэрлэг ашиглалтад орж 3955 гаруй хүүхдийн тоогоор нэмэгдээд байна. Цаашид 8 хорооны нутаг дэвсгэрт 8 цэцэрлэгийг 1200 орны хүчин чадалтай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Ашиглалтад орсон цэцэрлэгүүд:

1. 285 дугаар цэцэрлэг -240 ор – 37 дугаар хороо
2. 272 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 1 дүгээр хороо
3. 269 дүгээр цэцэрлэг -100 ор - 5 дугаар хороо
4. 286 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 10 дугаар хороо
5. 287 дугаар цэцэрлэг -240 ор - 29 дүгээр хороо
6. 273 дугаар цэцэрлэг -250 ор - 35-р хороо
7. 284 дүгээр цэцэрлэг -150 ор - 39 дүгээр хороо
8. 294 дүгээр цэцэрлэг -150 ор - 10 дугаар хороо
9. 303 дугаар цэцэрлэг -240 ор - 30 дугаар хороо
10. 271 дүгээр цэцэрлэг -410 ор - 33 дугаар хороо
11. 306 дугаар цэцэрлэг -250 ор - 31 дүгээр хороо
12. 270 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 24 дүгээр хороо
13. 314 дүгээр цэцэрлэг -150 ор - 11 дүгээр хороо
14. 316 дугаар цэцэрлэг -280 ор - 37 дугаар хороо
15. 328 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 28 дугаар хороо
16. 330 дугаар цэцэрлэг -280 ор - 36 дугаар хороо
17. 55 дугаар цэцэрлэг -465 ор - 18 дугаар хороо
18. 158 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл -125 ор - 41 дүгээр хороо
19. 110 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл 150 ор - 15 дугаар хороо
20. 119 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл – 200 ор - 16 дугаар хороо
21. 79 дүгээр цэцэрлэг 2 бүлэг -50 ор - 38 дугаар хороо
22. 148 дугаар цэцэрлэгийн салбар бүлэг /нэгдсэн эмнэлэг/ -50 ор -19 дүгээр хороо

Одоо баригдаж байгаа цэцэрлэгүүд:

16 хорооны нутаг дэвсгэрт 18 цэцэрлэг, 3125 хүүхдийн ортой
1. 7 дугаар хороо - 150 ор
2. 22 дугаар хороо – 200 ор
3. 23 дугаар хороо – 150 ор
4. 25 дугаар хороо – 125 ор
5. 27 дугаар хороо – 150 ор
6. 28 дугаар хороо – 150 ор
7. 29 дүгээр хороо – 240 ор
8. 33 дугаар хороо – 240 ор
9. 34 дүгээр хороо /3 ширхэг/ – 450 ор
10. 40 дүгээр хороо – 240 ор
11. 42 дугаар хороо – 240 ор
12. 43 дугаар хороо – 150 ор
13. 26 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл - 150 ор, 19 дүгээр хороо
14. 84 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл - 240 ор, 6 дугаар хороо
15. 107 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл – 150 ор, 14 дүгээр хороо
16. 176 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл – 100 ортой, 31 дүгээр хороо

Цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа:

8 хорооны нутаг дэвсгэрт, 8 цэцэрлэг, хүчин чадал 1200 ор.
1. 2 дугаар хороо - 150 ор
2. 4 дүгээр хороо – 150 ор
3. 20 дугаар хороо - 150 ор
4. 26 дугаар хороо - 150 ор
5. 32 дугаар хороо - 150 ор
6. 35 дугаар хороо - 150 ор
7. 39 дүгээр хороо – 150 ор
8. 19 дүгээр хороо, 92 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл – 150 ор

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Хонгорсайхан