2024.04.16

Төрийн хүнд суртлыг халахад “Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төсөл чухал ач холбогдолтой