2024.04.23

Азийн хөгжлийн банк 30 жилийн хугацаанд Монгол Улсад 4 тэрбум ам.долларын санхүүжилт хийжээ