Зөвшилцөх тухай

Бие даасан хууль (Ерөнхий прокурорын орлогчоор А.Цэрэнсодномыг томилох)
Өргөн барьсан: 2019-03-25

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Х.Баттулга Монгол Улсын Ерөнхийлөгч

А.Цэрэнсодномыг Ерөнхий прокурорын орлогчоор томилох санал хүргүүллээ

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин зургадугаар зүйлийн 2, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 17, Прокурорын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Ал

2019.03.25