Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Мах, арьс шир, ноос ноолуурын чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт)
Өргөн барьсан: 2016-04-28

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь