Хүний хөгжил сангийн тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2016-01-08

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь