Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

Тогтоолын төсөл (“Зоос” банкны бүтцийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдон гарах эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор 100 тэрбум хүртэлх төгрөгийн үнэт цаас гарган)
Өргөн барьсан: 2009-11-25
Засгийн газрын Бонд гаргах хүсэлтийг УИХ хэлэлцэхээр боллоо