Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Шинэ чиглэл нэмэх)
Өргөн барьсан: 2018-06-18
Шинэ чиглэлийн төмөр замын төслүүдийг Төрөөс баримтлах бодлогод тусгана