2019.12.19

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэх нь улс орны хөгжил, нийгмийн амьдралд эерэг нөлөөллийг бий болгох дэвшил гаргах ач холбогдолтой. Монгол улс жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр олон улсын байгуулгын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, амлалтандаа хүрэх ёстой.

УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол: Монгол улсад шийдвэр гаргах түвшний эмэгтэйчүүдэд 20 хувийн босго тавьж байгааг нь дээд талын босго гэж үздэг. Олон улсын байгуулгаас тавьж байгаа босго бол хамгийн доод тал нь 20 байна. Үүнийг нэмэгдүүлж тавьсан зорилтынхоо тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх бодлогынхоо хүрээнд 30 хувь хүргье гэсэн зорилт тавьж байна. Улс төрийн намуудын эмэгтэй улс төрчиддөө хандах хандалга, эмэгтэй нэр дэвшигдтэй хандах хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй.