Байнгын хорооны харьяа төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэв
2021.06.30

Байнгын хорооны харьяа төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэв

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны өнөөдрийн (2021.06.30) хуралдаан 10 цаг 19 минутад 15 гишүүн ирцэд бүртгүүлснээр эхэлж, Засгийн газраас 2021 оны зургадугаар сарын 18-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ. 

 Төрийн аудитын тухай хуульд заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны арван хоёрдугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлтийг Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат цахимаар танилцуулсан юм.

 Хууль зүйн байнгын хорооны харьяа төсвийн ерөнхийлөн захирагчид буюу Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Монгол Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Монгол Улсын ерөнхий прокурор, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, Авлигатай тэмцэх газар, Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга, Үндсэн хуулийн цэцийн дарга нарын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудитын дүнг тэрбээр дэлгэрэнгүй танилцуулав.

    Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 227 байгууллагын санхүүгийн тайлан нэгтгэгдсэнээс 155 байгууллагад дүгнэлт гаргаж, 10 байгууллагад итгэл үзүүлж, 62 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулсан байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар нийт 10,681.5 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс 63.3 сая төгрөгийн зөрчилд 34 төлбөрийн акт тогтоож, 6,240.5 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах 115 албан шаардлага хүргүүлж, 4,377.7 сая төгрөгийн алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх 261 зөвлөмж өгчээ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн бөгөөд аудитад хамрагдсан байгууллагаас 151 байгууллагад “Зөрчилгүй”, 4 байгууллагад “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өглөө.

    Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын төсвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өгсөн бөгөөд нийт 311.0 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 164.4 сая төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүлж, 146.6 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 5 зөвлөмж өгчээ.

Монгол Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн төсвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өгсөн бөгөөд нийт 224.2 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 156.5 сая төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүлж, 67.7 сая төгрөгийн алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 4 зөвлөмж хүргүүлжээ.

    Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 43 байгууллагын санхүүгийн тайлан нэгтгэгдсэнээс 33 байгууллагад “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгч, 1 байгууллагад “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өгч, 6 байгууллагад итгэл үзүүлж, 3 байгууллагын санхүүгийн тайланг түүвэрт хамруулсан байна.

    Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар нийт 5,377.0 сая төгрөгийн 102 алдаа, зөрчил илрүүлснээс 4,095.4 сая төгрөгийн 22 алдааг залруулж, 2.4 сая төгрөгийн зөрчилд 3 төлбөрийн акт тогтоож, 74.6 сая төгрөгийн алдаа зөрчлийг арилгах 7 албан шаардлага хүргүүлэн, 1,204.6 сая төгрөгийн зөрчилд 70 зөвлөмж хүргүүлсэн гэв.

Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн бөгөөд харьяа 41 төсвийн байгууллагын санхүүгийн тайлан нэгтгэгдсэнээс 36 байгууллагад Зөрчилгүй дүгнэлт өгч, 2 байгууллагад итгэл үзүүлж, 3 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулсан. Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар нийт 6,591.8 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлснээс 4,755.6 сая төгрөгийн 25 алдааг аудитын явцад залруулж, 0.3 сая төгрөгийн зөрчилд 3 төлбөрийн акт тогтоож, 34.6 сая төгрөгийн 10 зөрчлийг арилгах албан шаардлага хүргүүлж, 1,801.3 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 63 зөвлөмжийг хүргүүлжээ.

    Авлигатай тэмцэх газрын даргын төсвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн бөгөөд, аудитаар зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмжийг хүргүүлсэн гэлээ.

    Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссын даргын төсвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн бөгөөд аудитаар нийт 11,906.9 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 11,904.8 сая төгрөгийн зөрчилд 2 албан шаардлага хүргүүлж, 2.1 сая төгрөгийн алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмж өгсөн байна.

    Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн даргын төсвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн бөгөөд аудитаар нийт 111.5 сая төгрөгийн алдаа,зөрчил илэрснээс 35.1 сая төгрөгийн алдааг залруулан, 76.4 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах 1 албан шаардлага хүргүүлж, алдаа, зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 3 зөвлөмж өгсөн байна.

    Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбатын танилцуулсан аудитын дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, Б.Энх-Амгалан, Б.Пүрэвдорж нар асуулт асууж, ажлын хэсгээс хариулт авсан. Ийнхүү Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийж, энэ талаарх санал, дүгнэлтээ Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.