СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ 2020-2023 ОНЫ ХООРОНД ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРСОН ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОН ӨРГӨТГӨЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
2023.12.28

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ 2020-2023 ОНЫ ХООРОНД ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРСОН ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОН ӨРГӨТГӨЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Дүүргийн хэмжээнд 2020 онд 42 цэцэрлэг 14,170 хүүхдийн хүчин чадалтай үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол 2023 оны байдлаар 67 цэцэрлэгт 20930 хүүхэд суралцаж байна.

Энэ нь 2020-2023 оны хооронд нийт 25 цэцэрлэг, өргөтгөлийн хамтаар шинээр баригдаж ашиглалтад орсон гэсэн үг. Нийт 25 цэцэрлэг ашиглалтад орж 3955 гаруй хүүхдийн тоогоор нэмэгдээд байна. Цаашид 8 хорооны нутаг дэвсгэрт 8 цэцэрлэгийг 1200 орны хүчин чадалтай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Ашиглалтад орсон цэцэрлэгүүд:
1. 285 дугаар цэцэрлэг -240 ор – 37 дугаар хороо
2. 272 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 1 дүгээр хороо
3. 269 дүгээр цэцэрлэг -100 ор - 5 дугаар хороо
4. 286 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 10 дугаар хороо
5. 287 дугаар цэцэрлэг -240 ор - 29 дүгээр хороо
6. 273 дугаар цэцэрлэг -250 ор - 35-р хороо
7. 284 дүгээр цэцэрлэг -150 ор - 39 дүгээр хороо
8. 294 дүгээр цэцэрлэг -150 ор - 10 дугаар хороо
9. 303 дугаар цэцэрлэг -240 ор - 30 дугаар хороо
10. 271 дүгээр цэцэрлэг -410 ор - 33 дугаар хороо
11. 306 дугаар цэцэрлэг -250 ор - 31 дүгээр хороо
12. 270 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 24 дүгээр хороо
13. 314 дүгээр цэцэрлэг -150 ор - 11 дүгээр хороо
14. 316 дугаар цэцэрлэг -280 ор - 37 дугаар хороо
15. 328 дугаар цэцэрлэг -150 ор - 28 дугаар хороо
16. 330 дугаар цэцэрлэг -280 ор - 36 дугаар хороо
17. 55 дугаар цэцэрлэг -465 ор - 18 дугаар хороо
18. 158 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл -125 ор - 41 дүгээр хороо
19. 110 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл 150 ор - 15 дугаар хороо
20. 119 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл – 200 ор - 16 дугаар хороо
21. 79 дүгээр цэцэрлэг 2 бүлэг -50 ор - 38 дугаар хороо
22. 148 дугаар цэцэрлэгийн салбар бүлэг /нэгдсэн эмнэлэг/ -50 ор -19 дүгээр хороо
Одоо баригдаж байгаа цэцэрлэгүүд: 16 хорооны нутаг дэвсгэрт 18 цэцэрлэг, 3125 хүүхдийн ортой
1. 7 дугаар хороо - 150 ор
2. 22 дугаар хороо – 200 ор
3. 23 дугаар хороо – 150 ор
4. 25 дугаар хороо – 125 ор
5. 27 дугаар хороо – 150 ор
6. 28 дугаар хороо – 150 ор
7. 29 дүгээр хороо – 240 ор
8. 33 дугаар хороо – 240 ор
9. 34 дүгээр хороо /3 ширхэг/ – 450 ор
10. 40 дүгээр хороо – 240 ор
11. 42 дугаар хороо – 240 ор
12. 43 дугаар хороо – 150 ор
13. 26 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл - 150 ор, 19 дүгээр хороо
14. 84 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл - 240 ор, 6 дугаар хороо
15. 107 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл – 150 ор, 14 дүгээр хороо
16. 176 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл – 100 ортой, 31 дүгээр хороо
Цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 8 хорооны нутаг дэвсгэрт, 8 цэцэрлэг, хүчин чадал 1200 ор.
1. 2 дугаар хороо - 150 ор
2. 4 дүгээр хороо – 150 ор
3. 20 дугаар хороо - 150 ор
4. 26 дугаар хороо - 150 ор
5. 32 дугаар хороо - 150 ор
6. 35 дугаар хороо - 150 ор
7. 39 дүгээр хороо – 150 ор
8. 19 дүгээр хороо, 92 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл – 150 ор

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn