2024.04.05

ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЯВЦАД ХҮНИЙ ЭРХ ЗӨРЧИГДӨХ ЁСГҮЙ

Дахин төлөвлөлтийн явцад иргэдийг боломж, оролцоо, мэдээллээр хангах хэрэгтэй байна.
ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЯВЦАД ХҮНИЙ ЭРХ ЗӨРЧИГДӨХ ЁСГҮЙ