Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Ажлын байранд бэлгийн төдийгүй сэтгэл санаа, бие махбодийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх)
Өргөн барьсан: 2021-03-08
Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа

Байр суурь

Бусад