Онцгой албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Татварыг ам.доллараар илэрхийлэгдсэн хувь хэмжээг төгрөгт хэрхэн шилжүүлэх)
Өргөн барьсан: 2014-02-28
Онцгой албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барив