Төрөөс олгох урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2022-06-29
“Төрөөс олгох урамшууллаас НД болон ЭМДЛ-ын шимтгэл суутган төлөх тухай” хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ

Байр суурь

Бусад