Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуульд нийцүүлэн тодорхойлсон)
Өргөн барьсан: 2022-11-21
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг шинэчилнэ