Албан Журмын Даатгагчдын Холбоо 2015.09.22 | Сайт: АЖДХ /ami.mn/

МИГ даатгал компанийг танилцуулж байна

Албан журмын даатгагчдын холбооноос мэдээллээ.

МИГ даатгал компани нь албан журмын даатгалыг анх хууль хэрэгжсэн цагаас нь оролцож байгаа. Хууль 2012 оны нэг сарын 1-нээс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн. Хуулийн гол ач холбогдол нь жолоочдын хариуцлагагүй байдлаас болж бусдад учирсан хохирлыг хариуцахаар гарсан.