Нарантуяа.И 2015.09.28 | ХМА: Хүүхдийн төлөө үндэсний газар

Хүүхдийн төлөө үндэсний газарт архивын үзлэг явагдаж байна

Хүүхдийн төлөө үндэсний газарт архивын үзлэг явагдаж байна
Хүүхдийн Төлөө Үндэсний Газрын Дарга И.Нарантуяа

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг хүүхдийн төлөө газарт явагдаж байна. 

Засгийн газрын хуралдаанаар Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

Тус үзлэг нь архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад гарч байгаа ажлын ололт, дутагдалыг үнэлэхээс гадна илэрсэн зөрчил, алдаа дутагдалыг засч залруулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах юм.

Мөн архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд нэгтгэн дүгнэх зорилоготой юм.
Архивийн улсын үзлэг Хүүхдийн төлөө үндэсний газарт 2015 оны 9-р сарын 28 ны өдрөөс 10-р сарын 2 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд дөрвөн үндсэн чиглэлээр явагдаж байна:

1. Байгууллагын архивын ажлын зохион байгуулалт
2. Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтйн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал
3. Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгууллалт
4. Албан хэрэг хөтлөлтйн үйл ажиллагаа гэсэн 4 чиглэлээр явуулж байна.