Эрдэнэ.С 2016.01.06 | Сайт: MMinfo.mn

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг баталж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган, мэргэжил арга зүйн удирдлага, зохицуулалтаар ханган хяналт тавьж ажиллахыг Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэд даалгалаа.

Хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагааг өөрийн эрхлэх ажлын хүрээнд хэрэгжүүлж, шаардлагатай хөрөнгийг жил бүр улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгахын зэрэгцээ гадаадын зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөртэй уялдуулан санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болголоо.

Үндэсний хөтөлбөрт өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн бага, дунд хэрэглээтэй, зорилтот бүлгийн өрхүүдийг хамруулна. 2016-2024 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн үндсэн арга хэрэгсэл нь өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө байна. 

Энэ төлөвлөгөөнд өрхийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ, нөөц боломж, чадавхид тулгуурлан, өрхийг хөгжүүлэх, амьжиргааг сайжруулах зорилготой, тусгайлсан арга зүй бүхий үйл явцыг багтаана. 

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдалтын түвшин нэмэгдэж, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ, дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай хүндээ хүрэхийн зэрэгцээ хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдийн амьжиргааны түвшин суурь үеийн түвшингээс өсч, өрхийн хөгжлийн түвшин ахих зэрэг үр дүнд хүрнэ гэж тооцоолж байна.