Мөнх-Оргил.Ц 2019.04.25 | Vip76.mn

Өмгөөллийн тухай хуулийн ажлын хэсгийг Ц.Мөнх-Оргил гишүүн ахална

Өмгөөллийн тухай хуулийн ажлын хэсгийг Ц.Мөнх-Оргил гишүүн ахална

Өчигдөр УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар Өмгөөллийн тухай хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн  хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэж, санал, дүгнэлт боловсруулах Ажлын хэсгийг байгууллаа.

Ажлын хэсгийн Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргилоор ахлуулахаар болсон. 

Тус хуулийн төслийг 2018.12.05 өдөр Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногт УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэх нь зүйтэй хэмээн дэмжсэн юм. 

Өмгөөллийн тухай хуулийн төсөл

Хуулийн төсөлд өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, хариуцлага, өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чиг үүрэг, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндэс, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх, өмгөөлөгчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгасан байна.

Төслийн Нэгдүгээр бүлэгт, хуулийн зорилтыг тодорхойлж, өмгөөлөгчийн үйл ажиллагааг зохицуулах хууль тогтоомж, өмгөөллийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, нэр томъёоны тодорхойлолтыг;

Хоёрдугаар бүлэгт, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, дуусгавар болгохтой холбогдсон зохицуулалтуудыг;

Гуравдугаар бүлэгт, өмгөөлөгч, түүний туслах, тэдгээрийн эрх, үүрэг, хариуцлага, өмгөөлөгчийн тангараг, өмгөөлөгчид хориглох зүйлийг;

Дөрөвдүгээр бүлэгт, өмгөөллийн үйл ажиллагаа, өмгөөллийн үйл ажиллагааны хэлбэр, өмгөөллийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын хэлбэр, өмгөөлөгчийн хүсэлт, гадаадын өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа, өмгөөллийн хөлс, гэрээ, өмгөөллийн үйл ажиллагааны баталгаа, нууцтай холбоотой зохицуулалтыг;

Тавдугаар бүлэгт, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны бүтэц, зохион байгуулалт, Холбооны Их хурал, Удирдах зөвлөл, Ерөнхийлөгч, Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, Хяналтын зөвлөл, Мэргэшлийн хорооны эрх хэмжээ, тэдгээрийн зохион байгуулалттай холбоотой харилцааг;

Зургадугаар бүлэгт, өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам болон хүлээлгэх хариуцлагын асуудлыг;

Долдугаар бүлэгт, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас Өмгөөлөгчдийн холбоотой харилцах, түүний үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйл ажиллагааны тайланг гаргуулах  зохицуулалтыг тус тус тусгасан байна.