2021.05.31

"Малчны хотноос үйлдвэрийн цехэд" хөтөлбөр санаачилна

Булган аймгийн иргэдийн ажил, орлогын эх үүсвэр нь хөдөө аж ахуй. газар тариалангийн салбартай холбоотой юм.