2021.09.28

Шүүхийн хууль гацаанаас гарлаа

Б.Энхбаяр:

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2019 оны 11-р сард хийгдсэн. Үүний дагуу Монгол Улсын 40 орчим хууль тогтоомжид реформ явагдаж байна.