“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрх” сэдэвт сургагч багшийн сургалт боллоо
2022.01.26

“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрх” сэдэвт сургагч багшийн сургалт боллоо

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Европын Холбооны санхүүжилттэй "Зохистой хөдөлмөр ба худалдаа" төслийн дэмжлэгтэйгээр "Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрх” сургагч багшийн сургалтыг хоёр дахь өдрөө амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө.

Модуль, агуулга, арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх цахим сургалтад нийслэл, аймаг, салбарын ҮЭХ-ны эмэгтэйчүүдийн хорооны төлөөлөл нийт 45 хүн оролцов. Энэхүү сургалтаар хөдөлмөрийн харилцаанд өдөр тутам тохиолддог нийтлэг кейст тулгуурлан эмэгтэй ажилтны хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрны дарамт, хүчирхийллийг хориглох тухай Хөдөлмөрийн хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн зохицуулалт, мөн сургагч багш нарт шаардлагатай арга барилын талаар буюу насанд хүрэгчдийн сургалтын онцлог, зохион байгуулах ерөнхий аргачлал, ажил хийнгээ суралцах сургалтын арга зүй, багийн идэвхжүүлэлт, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, зохион байгуулах, төлөвлөх зэрэг сэдвийг судалсан юм.

Сургалтад оролцогчдоос сургалтын модулийн агуулгын боловсруулалт болон сургалтаас өгч байгаа мэдлэг, багш нарын заах арга зүй, зохион байгуулалтын үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг 4 оноогоор үнэлүүлэхэд оролцогчид сургалтаас олж авсан мэдлэгийн дундаж үнэлгээг 3.4, багш нарын заах арга зүй 3.5, сургалтын зохион байгуулалтыг 3.3 буюу нийт үнэлгээгээр сургалтад 3.4 гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. Сургалтаар бэлтгэгдсэн сургагч багш нар цаашид энэхүү сургалтыг өөрийн орон нутаг, байгууллагадаа бие даан зохион байгуулах юм.