2022.11.01

Үндсэн хуулийн цэцэд хэрэг маргаан шийдвэрлэх тухай хуулийг шинэчлэн найруулна

Л.Мөнхбаатар: 

Цэц өөрөө хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх хүрээг нь тодорхой болгож байгаа юм.