2023.03.14

Л.Мөнхбаатар: Шүүхийн шийдвэр хэрэгждэггүй он удаан жил үргэлжилдэг боллоо

- Л.Мөнхбаатар: Шүүгдэгчийг яллах шүүхийн шийдвэр гардаг. Гэтэл шүүхийн шийдвэр хэрэгжүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаа нэлээн шүүмжлэл дагуулж байна.

- П.Сайнзориг: Иргэний шүүхийн шийдвэр тухайн иргэний ямар хөрөнгөнөөс хохирол барагдуулах духай зааж өгөөгүй байдаг учраас асуудал үүсдэг.