Боловсролын тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн томилох эрх)
Өргөн барьсан: 2021-03-19
Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийг Засаг дарга томилдоггүй болох хуулийн төсөл өргөн барилаа