Нийгмийн даатгалын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн байгууллагын орон нутаг дахь удирдлагын босоо тогтолцоог зохицуулсан 8 хуульд өөрчлөлт оруулах)
Өргөн барьсан: 2018-05-15
Орон нутаг дахь удирдлагын босоо тогтолцоог зохицуулсан хуулиудын төслийг өргөн барилаа