ХААГ 2014.05.24 | ХМА: Худалдан авах ажиллагааны газар

Орон нутгийн худалдан авах ажиллагаа 15 хувьтай байна

Орон нутгийн худалдан авах ажиллагаа 15 хувьтай байна

2014 онд 21 аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албадаас нийт 323 тэрбум төгрөгний 1754 /100%/ төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахаас 2014 оны 03 сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт төсөл, арга хэмжээний 35 % буюу 135.1 тэрбум төгрөгний 616төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулжээ.

Харин энд дуусах ёстой 187.8 тэрбум төгрөгний 1138 төсөл, арга хэмжээг энэ оны үлдэж байгаа бөгөөд хугацаанд зохион байгуулна хэмээв.