ХААГ 2014.11.07 | ХМА: Худалдан авах ажиллагааны газар

Хууль, эрх зүйн актын эмхэтгэлийг хэвлэн гаргалаа

Хууль, эрх зүйн актын эмхэтгэлийг хэвлэн гаргалаа
Худалдан авах ажиллагааны газар

Хууль, эрх зүйн актын эмхэтгэлийг хэвлэн гаргалаа

Энэхүү эмхэтгэлд байгууллагын албан хаагчдын хэрэгцээнд зориулан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” болон хуулийг дагалдаж гарсан журам, заавар, аргачлалийг багтаасан аж.