Нарантуяа.И 2015.10.07

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтыг үнэлж 93.5 оноо буюу (А) үнэлгээ өглөө

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтыг үнэлж 93.5 оноо буюу (А) үнэлгээ өглөө

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг хүүхдийн төлөө үндэсний газарт явагдаж дүнгээ танилцууллаа. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг 2015 оны 9-р сарын 28 ны өдрөөс 10-р сарын 01 хүртэл Хүүхдийн төлөө үндэсний газарт дөрвөн үндсэн чиглэлээр явагдаж өнөөдөр албан ёсны дүнг танилцууллаа.

Шалгалтын комисс Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтыг үнэлж 93.5 оноо буюу (А) үнэлгээгээр үнэллээ.

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ҮНДЭСНИЙ ГАЗАР