"Хөдөлмөрийн хяналт" сэдэвт гарын авлага хэвлэгдлээ
2023.01.09

"Хөдөлмөрийн хяналт" сэдэвт гарын авлага хэвлэгдлээ

МАОЭНХ нь Европын Холбооны санхүүжилттэй НҮБХХ, НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа “Тогтвортой хөгжлийн зорилттой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” төслийн дэмжлэгтэйгээр ОУХБ-аас ажил олгогч, эздэд зориулан боловсруулсан "Хөдөлмөрийн хяналт" сэдэвт гарын авлагыг монгол хэл дээр орчуулан, хянаж, хэвлэн нийтэллээ.