Хоёр баримт бичгийн төсөл дээр түншлэгч талуудаас санал авах уулзалт хийлээ
2022.12.22

Хоёр баримт бичгийн төсөл дээр түншлэгч талуудаас санал авах уулзалт хийлээ

МАОЭНХ нь Европын Холбооны санхүүжилттэй НҮБХХ, НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа “Тогтвортой хөгжлийн зорилттой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” төслийн дэмжлэгтэйгээр "ААНБ-ын түвшинд эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн хяналтын тогтолцооны хүрээнд хүлээх үүрэг, хариуцлагын матриц" болон "ААНБ-ын хөдөлмөрийн хяналтын тогтолцооны өөрийн үнэлгээний хуудас"-ыг боловсруулан гаргасан болно.

Уг хоёр баримт бичгийн төсөл дээр түншлэгч талуудаас санал авах уулзалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.

Уг уулзалтанд ХНХЯ, НМХГ, МХЕГ, МҮЭХ, МАОЭНХ-ны төлөөлөл нийт 20 гаруй хүн оролцож, санал бодлоо хуваалцлаа.