Монгол улсын үндсэн хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (нэмэлт оруулах )
Өргөн барьсан: 2011-05-25

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь